• مشهد به عنوان یک قطب علمی در شرق کشور، مرکز تعلیم و تربیت اساتید و بزرگان علمی بسیاری بوده است. نخسین دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی است که ...