• مسجد فیل، مسجدی تاریخی در محله پایین‌خیابان است که مردم برای شنیدن سخنرانی‌های پرحرارت، صریح و شجاعانه شهید هاشمی‌نژاد در ...