• این بنا با ظرافت‌های حجمی و ریزه کاری های پیش بینی شده در سیمای معماری، در مجاورت ساختمان های بزرگ اطراف خود، ضمن ایجاد هماهنگی، شاخصی ...