• این مسجد را حاج نائب علی‌اکبرخان، یکی از کارگزاران حکومتی دوره قاجار و از ثروتمندان مشهد، با استفاده از هزینه شخصی خود ساخته بود. ...