• توسعه و تسهیل روابط میان شهروندان مشهدی با شهروندان سایر کلان‌شهرهای دنیا آماده‌سازی زیر ساخت‌های فرهنگی جهت ارتباطات شهر ...
    یکی از راهکارهای تقویت دیپلماسی شهری، خواهرخواندگی شهرهاست که زمینه را برای افزایش ارتباطات میان فرهنگ‌ها و ارتقای تعاملات انسانی میان ...
    حرکت منسجم و هماهنگ همه ارکان شهرداری در راستای اهداف بین‌المللی با رهنمودهای مقام معظم رهبری و منطبق بر سند چشم‌انداز کشور و ...
    نظر به اهمیت توسعه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای همجوار و منطقه در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله و ...